Integritetspolicy för gäster och samarbetspartners till Café UH

www.cafeuh.se

Version 2023-10-10

Från och med 2018-05-25 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR. Med anledning av det har vi tagit fram följande integritetspolicy. Vi vill därför upplysa dig om vilken typ av information som sparas i våra system.

Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktig och vår hantering av dina personuppgifter ska vara säker och transparent gentemot dig. Denna policy gäller för alla som på något sätt kommer i kontakt med

Café UH:s tjänster, webbplats eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss som exempelvis kunder, leverantörer, arbetssökande, kontaktperson till företag eller förening, privatpersoner och samarbetspartners. Denna policy fastställer hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas och vi redogör hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Genom att handla hos oss Café UH accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy. Vår strävan är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och bara om vi uppfyller kraven i lagen. Personuppgifter ska förvaras säkert så att de inte kan ändras och vi strävar efter att hålla uppgifterna uppdaterade och korrekta samt radera dem när syftet är uppnått och vi ska även kunna visa att vi uppfyller dessa krav.

 1. Definitioner

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med  personuppgifter är en behandling, ex inhämtning, hantering, lagring, delning och gallring.

Personuppgiftsansvarig är den organisation eller person som på egen hand eller med andra fastställer ändamål och medel för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige

 1. Ansvarig för personuppgifter

Café UH/EFS Ungdomshem, org. nr. 889600-3343, adress Lasarettsgatan 9, 891 33 Örnsköldsvik är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter, i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vid frågor om dataskydd eller om du önskar radera eller komplettera uppgifter når du oss på 0660-14084, 13449 eller cafeuh@efsovik.se Vår webbplats: www.cafeuh.se    

 1. Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter hämtas från kunder, företag, föreningar, leverantörer, privatpersoner eller organisationer genom att de lämnar dessa uppgifter och finns registrerade hos oss. Kategorier som Café UH samlar in och behandlar är bland annat identifikationsuppgifter och kontaktinformation så som namn, mejladress och telefonnummer, i vissa fall också uppgifter som har betydelse för att vi ska kunna anpassa vår tjänst till dig ex allergier.

 1. Syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter

Café UH behandlar de registrerades personuppgifter i flera syften.

4.1   Behandling som utförs

 • Inhämtning, lagring, hantering, rensning och viss delning av de uppgifter du lämnar till oss i egenskap av samarbetspartner, arbetssökande, gäst, leverantör, kontaktperson osv.

 • Användning av kontaktuppgifter för kommunikation (via telefon, digitala kanaler osv).

 • Publicering av namn i sociala medier ex inlägg på Instagram eller Facebook ex vid konstutställningar.

 • Publicering av bild på sociala medier.

 • Användning av personuppgifter i det administrativa arbetet så som bokföring, bokslut, deklarationer och leverantörsreskontra.

 • Registrering och hantering av betalningar och kundfakturor.

 • Registrering och lagring av dig som återkommande köpare via vår onlinebeställning på webbplatsen.

 • Hantering av telefonnummer till samarbetspartners, ex nummer tillgängliga för personalen

4.2   Syfte med behandling

 • För att fullgöra åtaganden och överenskommelser (avtal) som uppstår vid exempelvis beställningar och bokningar.

 • För att kunna kommunicera med dig som är kund, leverantör eller dig som på annat sätt kommer i kontakt med oss exempelvis via mejl eller telefonsamtal.

 • För att kommunicera med dig som arbetssökande och anställa nya medarbetare.

 • För att fullgöra Café UH:s rättsliga förpliktelser så som bokföringsskyldighet.

 • Få en bild av hur du som besökare använder onlinebeställningstjänsten på vår webbplats.

 • För att tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster och vår service samt erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats på cafeuh.se

 • För att driva vår verksamhet och hantera förhållanden till samarbetspartners och kunder. Hantera kundärenden och möjliggöra kundservice.

 • För att fakturera kunder.

 • För att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

4.3   Laglig grund för behandling av personuppgifter

Många av de personuppgifter som vi behandlar är på den lagliga grunden om avtal, alltså för att kunna fullgöra en avtalsförpliktelse och exempel på det är när du bokar ett rum och vill att vi ska fakturera dig eller ditt företag. I de fall vi lägger ut bild eller namn på sociala medier får du också ge ditt samtycke till det. Det kan även vara utifrån att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter, exempelvis att förbättra våra tjänster och erbjudanden. Rättslig förpliktelse är laglig grund angående uppgifter till olika myndigheter.

4.4   Vilka har tillgång till personuppgifter

Café UH strävar efter att så få personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och att de ska användas endast av dem som behöver det för att uppfylla våra förpliktelse gentemot dig som kund och dig som kommer i kontakt med oss på annat sätt.

 1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

5.1   Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för oss och som vi samarbetar med, till exempel för bokföring, fakturahantering, utskick och tillhandahålla IT-system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De vi samarbetar med är våra personuppgiftsbiträden.

 Om vi delar dessa uppgifter med våra personuppgiftsbiträden så kommer vi se till att personuppgifterna hanteras i enlighet med de ändamål som ange i denna policy. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som de  behandlar för vår räkning.

5.2   Myndigheter

 Vi kan även komma att dela dina personuppgifter som det följer av lag eller myndighetsföreskrifter,    exempelvis om vi är tvungna att lämna uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

 1. Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för.  Exempelvis för att kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal eller överenskommelse, laglig grund eller samtycke från dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det  krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Dina personuppgifter raderas om du begär det och det inte föreligger någon laglig grund för oss att ha dem kvar, det vill säga, om det skulle krävas på grund av exempelvis bokföringslagen.

Kontaktuppgifter till arbetssökande behöver vi spara så länge som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om de uppgifter du själv lämnar ut i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Vi kan komma att spara dina uppgifter även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dem för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss för att få dem raderade.

För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt enligt GDPR görs regelbundna genomgångar av GDPR med radering av irrelevanta personuppgifter.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att kräva följande av Café UH:

 • Kräva att personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga

 • Kräva radering av personuppgifter

 • Få kopia på de personuppgifter som behandlas av Café UH. Om vi får en sådan begäran kommer vi att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 • Återkalla samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta gäller enbart då den rättsliga grunden för behandling är samtycke.

 • Rätt till dataportabilitet

 • Rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

 1. Vid dataintrång

Vid dataintrång, stöld eller misstag på Café UH så att information läckt ut, som utgör en risk för den enskilde personens rättigheter och friheter, rapporteras detta till Integritetsskyddsmyndigheten samt meddelas till berörd person så fort som möjligt och senast inom 72 timmar.

 1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy.  Datumet för senaste ändringen anges i  början av integritetspolicyn och vi publicerar policy på vår webbsida där den senaste policyn alltid   finns. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn.

 1. Säkerhet

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom         tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. Personuppgiftsansvarig ska genom åtgärder och rutiner begränsa tillgången till personuppgifter till endast den personal som är i behov av den i arbetet, exempelvis för att kunna uppfylla Café UH:s åtaganden mot kund eller leverantör.

 1. Cookies och när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats (cafeuh.se) får du ange om du samtycker till cookies som används i syfte att du som besökare ska få en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt. En del cookies används för att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen och tekniskt förbättra vår webbplats, och andra för att förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.  Cookies kan användas för att räkna antalet besök på webbplatsen och för att se vilka som återkommer med köp.

Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för, om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att vissa funktioner på vår webbplats slutar fungera, samt att inställningar inte sparas. Om du avaktiverar en cookie tar du inte bort cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org

Länkar och sociala medier

På vår webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser står inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy.  Även delningar från sociala medier så som Instagram och Facebook kan visas på webbplatsen och vi hänvisar där till deras egen policy eftersom vi varken har tillgång till, eller kontroll över, dessa cookies och informationen de samlar in.

Bokningstjänsten Gloria food används på vår webbplats och dess policy finns att läsa på denna sida: https://www.gloriafood.com/api/legal?type=privacy&uid=c6381ca3-d5c7-4b63-ac65-0ae9e9ab1883&language=en&add_header=